ธุรกิจ Shipping เป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย

shipping นำเข้าสินค้าจากจีน
August 1, 2022 0 Comments

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากจีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงทำให้ธุรกิจ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันมีการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง

Shipping คืออะไร

Shipping หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวแทนออกของ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ที่ผ่านการอบรมการสอบการทดสอบโดยกรมศุลกากรเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้อนุญาติให้เป็นตัวแทน โดย Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน จะช่วยลดปัญหาต่างๆและความยุ่งยากที่เป็นสาเหตุอันเกิดมาจากการไม่รู้ระเบียบพิธีการ ซึ่ง Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ถือเป็นตัวแทนผู้นำเข้าส่งออกที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร สำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า โดยขั้นตอนการทำงานนั้นเริ่มจากทาง Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ได้รับเอกสารการนำเข้าส่งออกสินค้าจากบริษัท และทำการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งหากมีการผิดพลาดจะส่งกลับไปให้ทางลูกค้าแก้ไข หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดทำใบขนสินค้าเพื่อประกอบการผ่านพิธีการส่งออก และทำการตรวจปล่อยสินค้า และดำเนินการจัดส่งสินค้าจนถึงปลายทางสำหรับสินค้านำเข้า โดยมีการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน ทำให้การออกของนั้นมีความรวดเร็ว ไม่ติดปัญหา และติดขัด และยังช่วยให้การจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากรนั้นมีความถูกต้อง Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีความเจริญได้

รายการเอกสารที่ Shipping ต้องใช้สำหรับการนำเข้า

 • ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)
 • ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)
 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี) (Import License)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (Certificates of Origin)
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), อย.(อาหารและยา), สมอ.(มาตราฐานอุตสาหกรรม), C/O Form (เอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด) เป็นต้น

รายการเอกสาร Shipping สำหรับการส่งออ

 • ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)
 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) (Export License)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี) (Certificates of Origin)
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), อย.(อาหารและยา), สมอ.(มาตราฐานอุตสาหกรรม), C/O Form (เอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ถือเป็นตัวแทนในการดำเนินการให้ เพื่อให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและสินค้าถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.