ธุรกิจ Shipping เป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย

shipping นำเข้าสินค้าจากจีน
August 1, 2022 0 Comments

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากจีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงทำให้ธุรกิจ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันมีการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง Shipping คืออะไร Shipping หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวแทนออกของ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ที่ผ่านการอบรมการสอบการทดสอบโดยกรมศุลกากรเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้อนุญาติให้เป็นตัวแทน โดย Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน จะช่วยลดปัญหาต่างๆและความยุ่งยากที่เป็นสาเหตุอันเกิดมาจากการไม่รู้ระเบียบพิธีการ ซึ่ง Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ถือเป็นตัวแทนผู้นำเข้าส่งออกที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร สำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า โดยขั้นตอนการทำงานนั้นเริ่มจากทาง Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ได้รับเอกสารการนำเข้าส่งออกสินค้าจากบริษัท และทำการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งหากมีการผิดพลาดจะส่งกลับไปให้ทางลูกค้าแก้ไข หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดทำใบขนสินค้าเพื่อประกอบการผ่านพิธีการส่งออก และทำการตรวจปล่อยสินค้า และดำเนินการจัดส่งสินค้าจนถึงปลายทางสำหรับสินค้านำเข้า โดยมีการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน ทำให้การออกของนั้นมีความรวดเร็ว ไม่ติดปัญหา และติดขัด และยังช่วยให้การจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากรนั้นมีความถูกต้อง Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน ยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีความเจริญได้ รายการเอกสารที่ Shipping ต้องใช้สำหรับการนำเข้า ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air …